Calendar Chinese lunar calendar query

06 M
Today
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thur
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 22
  初四
 • 23
  初五
 • 24
  初六
 • 25
  初七
 • 26
  初八
 • 27
  初九
 • 28
  初十
 • 29
  十一
 • 30
  十二
 • 31
  世界无烟日
 • 1
  儿童节
 • 2
  十五
 • 3
  十六
 • 4
  十七
 • 5
  十八
 • 6
  芒种
 • 7
  廿十
 • 8
  廿一
 • 9
  廿二
 • 10
  廿三
 • 11
  廿四
 • 12
  廿五
 • 13
  廿六
 • 14
  廿七
 • 15
  廿八
 • 16
  廿九
 • 17
  三十
 • 18
  初一
 • 19
  初二
 • 20
  初三
 • 21
  夏至
 • 22
  端午节
 • 23
  初六
 • 24
  初七
 • 25
  初八
 • 26
  初九
 • 27
  初十
 • 28
  十一
 • 29
  十二
 • 30
  十三
 • 1
  十四
 • 2
  十五
06/08 星期四
08

【兔 Year】四月廿一

日值岁破 大事不宜
日值岁破 大事不宜

Countdown To The Festival

Distance 端午节 (2023年06月22日): 14 Days to go

Distance 建军节 (2023年08月01日): 54 Days to go

Distance 中元节 (2023年08月30日): 83 Days to go

What's the SolarTerm

The current Solar Term:

mangzhong (2023-06-06)  ->  It's (2) days before today.

Next Solar Term:

xiazhi (2023-06-21)  ->  It's (13) days after today.