Calendar Chinese lunar calendar query

03 M
Today
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thur
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 22
  十一
 • 23
  十二
 • 24
  十三
 • 25
  十四
 • 26
  元宵节
 • 27
  十六
 • 28
  十七
 • 1
  十八
 • 2
  十九
 • 3
  廿十
 • 4
  廿一
 • 5
  惊蛰
 • 6
  廿三
 • 7
  廿四
 • 8
  妇女节
 • 9
  廿六
 • 10
  廿七
 • 11
  廿八
 • 12
  植树节
 • 13
  初一
 • 14
  龙头节
 • 15
  初三
 • 16
  初四
 • 17
  初五
 • 18
  初六
 • 19
  初七
 • 20
  春分
 • 21
  初九
 • 22
  初十
 • 23
  十一
 • 24
  十二
 • 25
  十三
 • 26
  十四
 • 27
  十五
 • 28
  十六
 • 29
  十七
 • 30
  十八
 • 31
  十九
 • 1
  愚人节
 • 2
  廿一
 • 3
  廿二
 • 4
  清明
03/05 星期五
05

【牛 Year】正月廿二

祭祀
求财
签约
嫁娶
订盟
开市
安床
安葬
入宅
破土

Countdown To The Festival

Distance 妇女节 (2021年03月08日): 3 Days to go

Distance 植树节 (2021年03月12日): 7 Days to go

Distance 龙头节 (2021年03月14日): 9 Days to go

What's the SolarTerm

Today's Solar Term: jingzhe (2021-03-05)

Next Solar Term:

chunfen (2021-03-20)  ->  It's (15) days after today.