Calendar Chinese lunar calendar query

07 M
Today
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thur
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 21
  夏至
 • 22
  十三
 • 23
  十四
 • 24
  十五
 • 25
  十六
 • 26
  十七
 • 27
  十八
 • 28
  十九
 • 29
  廿十
 • 30
  廿一
 • 1
  廿二
 • 2
  廿三
 • 3
  廿四
 • 4
  廿五
 • 5
  廿六
 • 6
  廿七
 • 7
  小暑
 • 8
  廿九
 • 9
  三十
 • 10
  初一
 • 11
  初二
 • 12
  初三
 • 13
  初四
 • 14
  初五
 • 15
  初六
 • 16
  初七
 • 17
  初八
 • 18
  初九
 • 19
  初十
 • 20
  十一
 • 21
  十二
 • 22
  大暑
 • 23
  十四
 • 24
  十五
 • 25
  十六
 • 26
  十七
 • 27
  十八
 • 28
  十九
 • 29
  廿十
 • 30
  廿一
 • 31
  廿二
 • 1
  建军节
07/22 星期四
22

【牛 Year】六月十三

日值岁破 大事不宜
日值岁破 大事不宜

Countdown To The Festival

Distance 建军节 (2021年08月01日): 10 Days to go

Distance 中元节 (2021年08月22日): 31 Days to go

Distance 教师节 (2021年09月10日): 50 Days to go

What's the SolarTerm

Today's Solar Term: dashu (2021-07-22)

Next Solar Term:

liqiu (2021-08-07)  ->  It's (16) days after today.