Calendar Chinese lunar calendar query

05 M
Today
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thur
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 25
  廿五
 • 26
  廿六
 • 27
  廿七
 • 28
  廿八
 • 29
  廿九
 • 30
  三十
 • 1
  劳动节
 • 2
  初二
 • 3
  初三
 • 4
  青年节
 • 5
  立夏
 • 6
  初六
 • 7
  初七
 • 8
  初八
 • 9
  初九
 • 10
  初十
 • 11
  十一
 • 12
  护士节
 • 13
  十三
 • 14
  十四
 • 15
  十五
 • 16
  十六
 • 17
  十七
 • 18
  十八
 • 19
  十九
 • 20
  廿十
 • 21
  小满
 • 22
  廿二
 • 23
  廿三
 • 24
  廿四
 • 25
  廿五
 • 26
  廿六
 • 27
  廿七
 • 28
  廿八
 • 29
  廿九
 • 30
  初一
 • 31
  世界无烟日
 • 1
  儿童节
 • 2
  初四
 • 3
  端午节
 • 4
  初六
 • 5
  初七
05/25 星期三
25

【虎 Year】四月廿五

祭祀
求财
签约
嫁娶
订盟
开市
安床
安葬
入宅
破土

Countdown To The Festival

Distance 世界无烟日 (2022年05月31日): 6 Days to go

Distance 儿童节 (2022年06月01日): 7 Days to go

Distance 端午节 (2022年06月03日): 9 Days to go

What's the SolarTerm

The current Solar Term:

xiaoman (2022-05-21)  ->  It's (4) days before today.

Next Solar Term:

mangzhong (2022-06-06)  ->  It's (12) days after today.